Monthly Archive: December 2015

ethiopia-map-large 0

‘ምይይጥ ዘይምክያዱ ዝሕተተሉ መንግስቲ’ዩ፣ ንዝፀንሐ መሓውር ተጠቂምካ ለውጢ ምምፃእ ኣይካኣለን’ ይብሉ ኣጋይሽና

ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝተከሰተ ግጭት ‘መርአያ መንግስታዊ ድኽመት ዝፈጠሮ መረረት’ዩ ዝመስለኒ፣ ኣብ ውሽጢን ደገን ዘለው ተቃወምቲ’ውን ተወሳኺ ሓይሊ ነይሮም ነቲ ህልዊ ኩነትት ክንቅይሮ ንኽእል ንኸውን ኢና ኢሎም ዝሓሰቡ’ውን ተሓዊሶምዎ ይኾኑ’ዮም ይብል ኣቶ ዳደ ደስታ።...